Rok 2016 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.27.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Jakości Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zgodnie z wymogami normy PN – EN ISO 9001:2009

ZARZĄDZENIE Nr 120.27.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 8 kwietnia 2016 r.


w sprawie wprowadzenia Polityki Jakości Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie  zgodnie z wymogami normy PN – EN ISO 9001:2009

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25.02.2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zmienionego Zarządzeniem Nr 120.34.2015 z dnia 01.06.2015 r.,  Nr 120.62.2015 z dnia 25.09.2015 r., Nr 120.77.2015 z dnia 30.11.2015 r., Nr 120.7.2016  z dnia 01.02.2016 r. i Nr 120.16.2016 z dnia 25.02.2016 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. W związku z realizacją Zarządzenia Nr 0152-22/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnie  z wymogami normy PN – EN ISO 9001:2009 w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie wprowadza się Politykę Jakości Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikom / kierownikom komórek organizacyjnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. Systemu Zarządzania Jakością.

§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 120.44.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Jakości zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2009.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

W związku z wejściem w życie zarządzenia Nr 120.24.2016 Burmistrza Miasta  i Gminy Gryfino w sprawie ustalenia misji, celów strategicznych i operacyjnych oraz zadań Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz zarządzenia Nr 120.25.2016 Burmistrza Miasta  i Gminy Gryfino w sprawie ustalenia zadań Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w celu sprawnego funkcjonowania systemu zarządzania jakością, należy wprowadzić nową Politykę Jakości. Proponuję uchylić zarządzenie Nr 120.44.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  z dnia 31 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Jakości zgodnie  z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2009 i wprowadzić nowe.

PEŁNOMOCNIK
ds. Systemu Zarządzania Jakością
Ewa Sznajder

Przygotowała:
Angelika Szulc - Koordynator ds. Systemu Zarządzania Jakością