Rok 2016 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.64.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Gryfino na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR 120.64.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 19 sierpnia 2016 r.


w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Gryfino na rok 2017.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890,ostatnia zmiana: poz. 2150 i z 2016 r. poz.195), zarządzam, co następuje:

§1. Zobowiązuję wszystkich kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz dyrektorów gminnych  jednostek organizacyjnych, zwanych dalej „dysponentami środków  budżetowych” do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok.

§2. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok należy opracować zgodnie z:

 1. obowiązującymi przepisami prawa powszechnego,
 2. obowiązującymi przepisami prawa miejscowego,
 3. warunkami zawartych umów i porozumień.

§ 3. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok opracowuje się na podstawie:

 1. średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja), który w roku 2017 wyniesie 1,3 %,
 2. stawek podatkowych, taryf, marż i opłat obowiązujących w dniu 01 września 2016 r. z uwzględnieniem zmian wchodzących w  życie przed lub z dniem 1 stycznia 2017 roku,
 3. przewidywanego wykonania rocznego planu dochodów i wydatków budżetowych w roku 2016 r. Wykonanie roczne powinno stanowić bazę wyjściową do projektu budżetu na 2017 r., wyłączeniem zwiększenia pierwotnego planu wydatków w roku 2016 oraz wydatków na zadania zrealizowane w roku 2016 (nie wymagające kontynuacji w roku 2017),
 4. zatrudnienia wg stanu na dzień 1 września 2016 r. przy uwzględnieniu zmian zachodzących w 2017 r.,
 5. harmonogramu spłat rat kredytów oraz odsetek przypadających na 2017 r.,
 6. harmonogramu udzielonych poręczeń i gwarancji.

§ 4. Wprowadza się następujące założenia i wytyczne do projektu budżetu Gminy Gryfino na 2017 rok:

 1. Dochody
  1. Dochody budżetowe planuje się na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Do formularza należy załączyć część objaśniającą, specyfikację źródeł planowanych dochodów wraz ze stosownymi wyliczeniami, potwierdzającymi prawidłowość i rzetelność ich ustalenia.
  2. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych planowane winny być na poziomie przewidywanego wykonania planu dochodów w roku 2016 z uwzględnieniem wzrostu lub zmniejszenia ilości podatników, skutków udzielonych ulg oraz zmian w przepisach prawa.
  3. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych planuje się na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów.
  4. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych planuje się na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w 2016 r., z uwzględnieniem informacji o przewidywanych wpływach z Urzędów Skarbowych.
  5. Subwencje ogólne planuje się w wysokościach wynikających z informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów.
  6. Planując dochody ze sprzedaży mienia, należy sporządzić dokładny wykaz składników mienia proponowanych do sprzedaży oraz ich wstępną wycenę.
  7. Dochody z najmu lub dzierżawy składników majątkowych, planuje się na podstawie opłat czynszowych bądź dzierżawnych określonych w zawartych umowach.
  8. Środki bezzwrotne planuje się w wysokościach określonych w zawartych umowach i porozumieniach.
  9. Wszelkie odchylenia planu dochodów na 2017 r. w stosunku do roku 2016 należy wyjaśnić w części opisowej oraz potwierdzić stosownymi wyliczeniami.
    
 2. Wydatki
  1. Przy planowaniu i realizowaniu planu wydatków budżetowych należy pamiętać, że wydatki powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
  2. Kalkulację planowanych wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych oraz wynikających z zawartych umów.
  3. Wydatki budżetowe planuje się na odrębnym formularzu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, w podziale na:
   1. zadania własne gminy,
   2. zadania z zakresu administracji rządowej,
   3. zadania wykonywane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
   4. zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
  4. Wydatki na zadania bieżące urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy należy zaplanować na poziomie zapewniającym ich sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie, na podstawie przewidywanego wykonania wydatków w roku 2016.
  5. W wydatkach majątkowych gminy należy ująć, zadania nowe proponowane do realizacji w roku 2017 oraz kontynuowane i ujęte w wieloletniej prognozie finansowej w 2016 r. Do każdego zadania należy załączyć część objaśniającą zawierającą szczegółowy opis zadania, a także stosowne wyliczenia – wydatki planuje Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji przy współpracy z innymi dysponentami środków budżetowych, z wyjątkiem zadań dotyczących funduszu sołeckiego dla których dysponentem jest Wydział Edukacji i Spraw Społecznych.
  6. Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników planować należy na podstawie zawartych umów o prace uwzględniając:
   1. wydatki na wynagrodzenia o charakterze jednorazowym (np.: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, itp.)
   2. inne zmiany wynikające np: z tytułu wzrostu dodatku stażowego,
   3. ewentualne skutki finansowe zmian organizacyjnych.
  7. Przy planowaniu urlopów zdrowotnych, każda jednostka oświatowa przekazuje odrębną informację do Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych zobowiązany jest przedłożyć do projektu budżetu plan urlopów zdrowotnych na osobnym zestawieniu.
  8. wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 8,5% od przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych w 2016 r. (uwzględniając korekty z tyt. zwolnień chorobowych, itp.),
  9. wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy należy planować zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  10. wydatki z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych należy planować zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  11. Do załącznika nr 2 należy dołączyć część objaśniającą zawierającą szczegółowe informacje o planowanych wydatkach wraz ze stosownymi wyliczeniami, potwierdzającymi prawidłowość i rzetelność ich ustalenia.
    
 3. Zakład budżetowy
  1. Plan finansowy zakładu budżetowego sporządza się na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia z uwzględnieniem wcześniej podanych zasad planowania dochodów i wydatków budżetowych. Do formularza planistycznego należy załączyć część opisową zawierającą informacje o:
   1. źródłach i kwotach przychodów planowanych do uzyskania w 2017 r. wraz z niezbędnymi wyliczeniami,
   2. kierunkach wydatkowania oraz wyliczenia do poszczególnych pozycji paragrafowych planowanych kosztów.
  2. W przypadku planowania dotacji celowej z budżetu gminy na inwestycje, dyrektor zakładu budżetowego jest zobowiązany, do przedłożenia Naczelnikowi Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji wniosku wraz z częścią objaśniającą zawierającą szczegółowy opis zadania.

§ 5. Zobowiązuję dysponentów środków budżetowych do uwzględnienia w projekcie budżetu na rok 2017, wniosków jednostek  niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w tym fundacji i  stowarzyszeń, klubów sportowych, itp. na realizację zadań własnych gminy,  którym mogą być udzielane dotacje (załącznik nr 5), zgodnie z obowiązującymi procedurami.

§ 6. Zobowiązuję Wydział Podatków i Opłat Lokalnych do zebrania materiałów i przedstawienia propozycji w zakresie planowanych na 2017 r. podatków, opłat lokalnych i opłaty skarbowej.

§ 7. Zobowiązuje się Wydział Edukacji i Spraw Społecznych do:

 1. ujęcia w materiałach planistycznych dotacji dla instytucji kultury,
 2. złożenia zbiorczego zestawienia dotyczącego wydatków jednostek pomocniczych (funduszu sołeckiego) na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.
 3. przedłożenia zbiorczego zestawienia, w układzie zadaniowym, wydatków dotyczących funduszu sołeckiego na formularzu stanowiącym załącznik nr 6a do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Zobowiązuję Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji oraz Wydział Edukacji i Spraw Społecznych do przedłożenia w układzie zadaniowym wydatków majątkowych.

§ 9. Zobowiązuję dysponentów środków budżetowych do przedłożenia do Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska informacji o planowanych wydatkach związanych z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do dnia 10 września 2016 r.

§ 10. Zobowiązuję Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska do:

 1. sporządzenia projektu planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na formularzu stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia. Na podstawie informacji otrzymanych od dysponentów środków budżetowych w projekcie planu wydatków należy uwzględnić tylko te zadania, na które środki finansowe mogą być przeznaczone.
 2. sporządzenia projektu planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na formularzu stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia. Na podstawie informacji otrzymanych od dysponentów środków budżetowych w projekcie planu wydatków należy uwzględnić tylko te zadania, na które środki finansowe mogą być przeznaczone.

§ 11. Wszystkie pozycje wskazane w materiałach planistycznych winny być poparte  wyczerpującymi objaśnieniami, wyliczeniami i dokładnym opisem, jak również zgodne z przepisami prawa.

§ 12. Wszelkie odchylenia planu na rok 2017 w stosunku do roku 2016 należy wyjaśnić w części opisowej i uzasadnić stosownymi wyliczeniami.

§ 13. Materiały planistyczne należy składać na załącznikach:

 1. Załącznik nr 1 – Zestawienie dochodów
 2. Załącznik nr 2 – Zestawienie wydatków
 3. Załącznik nr 3 – Zatrudnienie i wynagrodzenie pracowników jednostek sfery budżetowej
 4. Załącznik nr 4 – Plan finansowy zakładu budżetowego
 5. Załącznik nr 5 – Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe z budżetu Gminy Gryfino,
 6. Załącznik nr 6 – Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych - funduszu sołeckiego,
 7. Załącznik nr 6a – Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w układzie zadaniowym - fundusz sołecki,
 8. Załącznik nr 7 – Zestawienie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
 9. Załącznik nr 8 – Zestawienie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 14. Dysponenci środków budżetowych w terminie do 15 września 2016 roku  przedłożą Skarbnikowi Miasta i Gminy opracowane na określonych formularzach materiały planistyczne wraz z wymaganymi objaśnieniami i kalkulacjami.

§ 15. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu  Miasta i Gminy oraz kierownikom  jednostek organizacyjnych Gminy, natomiast nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam zastępcom Burmistrza, Sekretarzowi oraz Skarbnikowi.

§ 16. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

U Z A S A D N I E N I E

W związku z koniecznością przygotowania projektu uchwały budżetowej na rok 2017, zachodzi konieczność opracowania wytycznych do sporządzenia materiałów planistycznych.

Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino
Beata Blejsz