Rok 2016 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.19.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XIX sesji w dniu 3 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.19.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 8 marca 2016 r.
 

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XIX sesji w dniu 3 marca 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045, poz. 1890) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 3 marca 2016 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
XIX/166/16 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XIX/167/16 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Radziszewo 1 Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XIX/168/16 przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie
XIX/169/16 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w obrębie Wełtyń II – tereny usługowe Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
XIX/170/16 przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2016 roku” Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
XIX/171/16 zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
XIX/172/16 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok Skarbnik Miasta i Gminy
XIX/173/16 rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały nr XVIII/162/16 z dnia 28 stycznia 2016 r. Biuro Obsługi Rady
XIX/174/16 uchylenia uchwały Nr XVIII/157/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
XIX/175/16 zasad przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
XIX/176/15 zaliczenia ul. Innowacyjnej w Gardnie do kategorii drogi gminnej Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 3 marca 2016 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Na XIX sesji w dniu 3 marca 2016 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.