Rok 2016 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.66.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXVI sesji w dniu 25 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.66.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 sierpnia 2016 r.


w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXVI sesji w dniu 25 sierpnia 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zarządzam, co następuje:

 § 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 25 sierpnia 2016 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
XXVI/230/16 wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XXVI/231/16 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, położonego w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej nr 2 Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XXVI/232/16 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Parsówek Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XXVI/233/16 utworzenia i nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Gryfinie Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
XXVI/234/16 przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
XXVI/235/16 ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka i częściowych zwolnień z tych opłat oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Gryfino Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
XXVI/236/16 zmiany uchwały nr VIII/61/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały żłobkowe w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
XXVI/237/16 wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn.: „Akademia Kompetencji na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
XXVI/238/16 powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gryfinie oraz nadania jej statutu Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
XXVI/239/16 desygnowania radnych Rady Miejskiej w Gryfinie do współpracy z Młodzieżową Radą Miejską
w Gryfinie
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych/
Biuro Obsługi Rady
XXVI/240/16 przyjęcia regulaminu korzystania z nabrzeża w Gryfinie Ośrodek Sportu i Rekreacji
XXVI/241/16 rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwał nr XXIV/207/16 i nr XXIV/209/16 Rady Miejskiej w Gryfinie oraz wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały nr XXV/228/16 Rady Miejskiej w Gryfinie Biuro Obsługi Rady
XXVI/242/16 zmian budżetu Gminy Gryfino Skarbnik Miasta i Gminy
XXVI/243/16 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2016-2025 Skarbnik Miasta i Gminy
XXVI/244/16 trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gryfino Skarbnik Miasta i Gminy
§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 25 sierpnia 2016 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza  Tomasz Miler  

UZASADNIENIE

Na XXVI sesji w dniu 25 sierpnia 2016 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.

sporządziła:
Agnieszka Grzegorczyk