Rok 2016 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.6.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie powołania zespołu do realizacji zadań mających na celu utworzenie żłobka w Gryfinie w ramach Programu „Maluch” 2016

ZARZĄDZENIE Nr 120.6.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 25 stycznia 2016 r.

 

w sprawie powołania zespołu do realizacji zadań mających na celu utworzenie żłobka w Gryfinie w ramach Programu „Maluch” 2016

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, poz. 1890) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuje się zespół odpowiedzialny za realizację zadań mających na celu utworzenie w ramach Programu „Maluch” 2016 żłobka w Gryfinie, przy ul. Władysława Łokietka 10, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych – kierownik zespołu,
 2. Marta Karpicka Inspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych – sekretarz zespołu,
 3. Agnieszka Odachowska Główny Specjalista w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych – członek zespołu,
 4. Swietłana Sochaj Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych – członek zespołu,
 5. Olga Woś Dyrektor Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gryfinie – członek zespołu,
 6. Bartosz Boguski Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii Rozwoju i Inwestycji – członek zespołu,
 7. Janina Major Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Miekaniowej i Ochrony Środowiska - członek zespołu,
 8. Angelika Szulc Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych – członek zespołu,
 9. Beata Ludwiczak Naczelnik Wydziału Organizacyjnego – członek zespołu,
 10. Milena Świeboda Naczelnik Wydziału Finansowo-Ksiegowego – członek Zespołu.

§ 2. 1. Ustala się harmonogram realizacji zadań, o których mowa w § 1, będący załącznikiem do zarządzenia oraz osoby odpowiedzialne za ich wykonanie.

 1. Naczelnicy poszczególnych wydziałów, wchodzący w skład zespołu, są zobowiązani do takiej organizacji pracy podległych pracowników aby zadania zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem.
 2. Naczelnik Wydziału Finansowo-Księgowego jest zobowiązany do zapewnienia obsługi finansowo-księgowej zadań określonych w harmonogramie oraz rozliczenia udziału w Programie „Maluch” 2016.
 3. Osoby powołane w skład zespołu są odpowiedzialne za rozliczenie realizowanych zadań przy udziale Naczelnika Wydziału Finansowo-Księgowego i Zastępcy Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

§ 3. 1. Osoby powołane w skład zespołu zobowiązane są do składania kierownikowi zespołu co najmniej raz w miesiącu sprawozdań z bieżącej realizacji zadań, za które są odpowiedzialni, z tym, że ostatnie sprawozdanie należy złożyć najpóźniej dwa tygodnie po ostatecznym terminie realizacji zadania lub jego kolejnego etapu, z zastrzeżeniem ust. 2.

 1. W przypadku stwierdzenia możliwości zaistnienie jakichkolwiek opóźnień w realizacji zadań w terminach ustalonych w harmonogramie osoby odpowiedzialne są zobowiązane do niezwłocznego poinformowania o tym kierownika zespołu z jednoczesnym przedstawieniem rozwiązań zaistniałych trudności.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie (BW).

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w grudniu 2015 r. ogłosił resortowy program oraz otwarty konkurs ofert na finansowanie wspierania zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” - edycja 2016. Udział Gminy Gryfino w realizacji tego programu pozwoli na otrzymanie dotacji z budżetu państwa na stworzenie lepszych warunków opieki na dziećmi w wieku do lat 3. W ramach programu będzie utworzony żłobek przy ul. Władysława Łokietka 10 w Gryfinie.
Realizacja programu wymaga wykonania wielu zadań we ścisłej współpracy niektórych Wydziałów w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie i Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gryfinie. W związku z tym należy ustalić harmonogram zadań z wyznaczeniem osób odpowiedzialnych za wykonanie.

Sporządziła:
Swietłana Sochaj