Rok 2016 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.89.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie i innych jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino ustawy Prawo zamówień publicznych oraz regulaminu pracy komisji przetargowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

ZARZĄDZENIE Nr 120.89.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 grudnia 2016 r.


w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie i innych jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino ustawy Prawo zamówień publicznych oraz regulaminu pracy komisji przetargowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 i 4 oraz art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.85.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w związku z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, poz. 996, poz. 1020, poz. 1250, poz. 1265, poz. 1579, poz. 1920) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadzam do stosowania „Zasady wykonywania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie i innych jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino ustawy Prawo zamówień publicznych”, zwane dalej Zasadami, które stanowią załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
       2. Wprowadzam do stosowania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie „Regulamin pracy komisji przetargowej”, zwany dalej Regulaminem, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierzam Zastępcom Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino oraz Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino zgodnie z ustalonym podziałem zadań i kompetencji, a także dyrektorom, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie i innych jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino.

§ 4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Zarządzeniu zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

§ 5. Traci moc zarządzenie Nr 120.86.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie i innych jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino ustawy Prawo zamówień publicznych oraz regulaminu pracy komisji przetargowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 6. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z zastrzeżeniem rozdziału 10 załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
       2. Do postępowań wszczętych przed dniem wejścia w życie zarządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.


 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

W związku z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych należy dokonać zmian w przepisach wewnętrznych regulujących kwestie przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
Proponuję uchylić zarządzenie Nr 120.86.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie i innych jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino ustawy Prawo zamówień publicznych oraz regulaminu pracy komisji przetargowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie i wprowadzić nowe.