Rok 2016 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.90.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXXI sesji w dniu 22 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.90.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXXI sesji w dniu 22 grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 22 grudnia 2016 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
XXXI/282/16 zmian w składzie osobowym komisji Rady Biuro Obsługi Rady
XXXI/283/16 uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2017 Skarbnik Miasta i Gminy
XXXI/284/16 uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2017-2025 Skarbnik Miasta i Gminy
XXXI/285/16 przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2017 Biuro Obsługi Rady
XXXI/286/16 przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2017 rok Biuro Obsługi Rady
XXXI/287/16 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Bartkowo Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XXXI/288/16 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Chwarstnica Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa  i Gospodarki Nieruchomościami
XXXI/289/16 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku przy ul. Zygmunta Krasińskiego nr 44, 46, 48, 50, 52, 54 w Gryfinie oraz udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i  Gospodarki Nieruchomościami
XXXI/290/16 uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie niespłaconej ceny sprzedaży nieruchomości gminnych zbywanych w drodze bezprzetargowej oraz oprocentowania niespłaconej opłaty za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XXXI/291/16 nadania nazwy drodze wewnętrznej Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XXXI/292/16 nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Gryfino - sołectwom Wydział Organizacyjny
XXXI/293/16 przyjęcia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Gryfino” Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
XXXI/294/16 trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie gminy Gryfino Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
XXXI/295/16 wprowadzenia „Regulaminu korzystania z boisk do piłki nożnej znajdujących się na terenie Gminy Gryfino w miejscowościach określonych w uchwale” Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
XXXI/296/16 wydania opinii wyrażenia opinii dotyczącej uznania za lasy ochronne lasów stanowiących własność Skarbu Państwa zlokalizowanych na obszarze gminy Gryfino Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 22 grudnia 2016 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Na XXXI sesji w dniu 22 grudnia 2016 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.

sporządziła:
Agnieszka Grzegorczyk