Rok 2016 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.25.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 04 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia zadań Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

ZARZĄDZENIE NR 120.25.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 04 kwietnia 2016 r.


w sprawie ustalenia zadań Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie: art. 31 oraz art. 33 ust 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1890), art. 69 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890),  § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do zarządzania nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r., zmienionego zarządzaniem nr 120.34.2015 z dnia 01 czerwca 2015 r., nr 120.62.2015 z dnia 25 września 2015 r.,  nr 120.77.2015 z dnia 30 listopada 2015 r., nr 120.7.2016. z dnia 1 lutego 2016 r. oraz nr 120.16.2016  z dnia 25 lutego 2016 r., oraz w związku z § 5 zarządzenia nr 120.24.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 04 kwietnia 2016 r., zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam zadania dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie na rok 2016.

§ 2. Zadania Urzędu miasta i Gminy w Gryfinie na rok 2016 zostały ujęte w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenie powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 01 kwietnia 2016 roku.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

Uzasadnienie:

W związku z określeniem misji, celów strategicznych i operacyjnych dla Urzędu Miasta  i Gminy w Gryfinie wprowadzonych zarządzeniem nr 120.24.2016 Burmistrza Miasta  i Gminy Gryfino z dnia 04 kwietnia 2016 roku, w celu sprawnego funkcjonowania systemu zarządzenia ryzykiem, należy określić zadania dla urzędu.

Sporządziła:
Katarzyna Szabałkin