Rok 2016 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.24.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 04 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia misji, celów strategicznych i operacyjnych oraz zadań Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

ZARZĄDZENIE NR 120.24.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 04 kwietnia 2016 r.


w sprawie ustalenia misji, celów strategicznych i operacyjnych oraz zadań  Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie: art. 31 oraz art. 33 ust 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1890), art. 69 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do zarządzania nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia  5 lutego 2015 r., zmienionego zarządzaniem nr 120.34.2015 z dnia 01 czerwca 2015 r., nr 120.62.2015 z dnia 25 września 2015 r., nr 120.77.2015 z dnia 30 listopada 2015 r., nr 120.7.2016 z dnia  1 lutego 2016 r. oraz nr 120.16.2016 z dnia 25 lutego 2016 r., zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam misję Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w brzmieniu: „Urząd bliżej społeczeństwa”.

§ 2. Ustalam następujące cele strategiczne dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie:

 1. Skuteczna i terminowa realizacja zadań publicznych.
 2. Kreowanie dobrego wizerunku urzędu.
 3. Aktywna polityka gospodarcza, inwestycyjna i promocyjna.

§ 3. Ustalam następujące cele operacyjne dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie:

 1. Zapewnienie odpowiedniego poziomu środków finansowych.
 2. Racjonalne zarządzanie posiadanymi zasobami.
 3. Ochrona środowiska, gospodarka komunalna i mieszkaniowa.
 4. Wspieranie i rozwijanie edukacji, kultury i sportu.
 5. Poprawa stanu bezpieczeństwa i ładu publicznego.
 6. Bezpieczeństwo informacji.
 7. Profesjonalna, sprawna i terminowa obsługa interesantów.
 8. Otwarta polityka informacyjna.
 9. Doskonalenie systemów zarządzania.
 10. Promocja gminy.
 11. Polityka proinwestycyjna.
 12. Zachowanie tożsamości historyczno – kulturowej gminy.
 13. Rozwój turystyki.

§ 4. Cele strategiczne i operacyjne ujęte zostały w schemacie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. W odniesieniu do celów strategicznych i operacyjnych Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, nie rzadziej niż raz w roku, ustala na dany rok budżetowy zadania dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 6. Wykonanie zarządzenie powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 01 kwietnia 2016 roku.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

Uzasadnienie:

W związku z powołaniem w dniu 01 grudnia 2015 roku Referatu Zarządzania Ryzykiem, w celu prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta i Gminy  w Gryfinie, niezbędne jest określenie misji urzędu, a także sprecyzowanie celów strategicznych  i operacyjnych w brzmieniu jak w treści niniejszego zarządzenia.

Sporządziła:
Katarzyna Szabałkin