Rok 2016 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.40.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 9 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie Nr 120.28.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Przebudowa wewnętrznej drogi dojazdowej w Gryfinie – etap I”

ZARZĄDZENIE Nr 120.40.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 9 maja 2016 r.


zmieniające zarządzenie Nr 120.28.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:  „Przebudowa wewnętrznej drogi dojazdowej w Gryfinie – etap I”

Na podstawie art. 19 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25.02.2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zmienionego Zarządzeniem Nr 120.34.2015 z dnia 01.06.2015 r.,  Nr 120.62.2015 z dnia 25.09.2015 r., Nr 120.77.2015 z dnia 30.11.2015 r., Nr 120.7.2016  z dnia 01.02.2016 r., Nr 120.16.2016 z dnia 25.02.2016 r. i Nr 120.35.2016 z dnia 26.04.2016 r. oraz § 11 ust. 1 Zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie  i innych jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiących załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.86.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie i innych jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino ustawy Prawo Zamówień publicznych oraz regulaminu pracy komisji przetargowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zarządzam, co następuje:

§ 1. Paragraf 1 zarządzenia Nr 120.28.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  z dnia 12.04.2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Przebudowa wewnętrznej drogi dojazdowej w Gryfinie – etap I” otrzymuje brzmienie:

„§ 1. W celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Przebudowa wewnętrznej drogi dojazdowej w Gryfinie – etap I” powołuję komisję przetargową w składzie:

  1. Alicja Buczkowska – Jaśkowiak - Przewodniczący komisji przetargowej,
  2. Mariusz Andrusewicz - Zastępca przewodniczącego komisji przetargowej,
  3. Agnieszka Wernikowska - Sekretarz komisji przetargowej,
  4. Daria Koczan - Członek komisji przetargowej,
  5. Joanna Owczarek - Członek komisji przetargowej.”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu komisji przetargowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

UZASADNIENIE

Z uwagi na nieobecność dwóch członków komisji przetargowej w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Przebudowa wewnętrznej drogi dojazdowej w Gryfinie – etap I” zachodzi potrzeba powołania dodatkowej osoby do składu komisji przetargowej w celu zapewnienia poprawnej pracy komisji.  Proponuję powołać do składu komisji Panią Joannę Owczarek – inspektora  w Wydziale Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

Przygotowała:
Agnieszka Wernikowska
Zastępca Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych