Rok 2016 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.76.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 października 2016 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXIX sesji w dniu 27 października 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.76.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 października 2016 r.

 

 w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXIX sesji w dniu 27 października 2016 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 27 października 2016 roku odpowiadają:

Nr uchwały:

W sprawie:

Wydział/jednostka:

XXIX/256/16

wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej Rady Miejskiej w Gryfinie

Biuro Obsługi Rady

 

XXIX/257/16

nadania nazw ulic w Wełtyniu

Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa

i Gospodarki Nieruchomościami

XXIX/258/16

nadania nazwy ulicy w Gryfinie oraz nadania nazw ulic we wsi Żórawie

Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa

i Gospodarki Nieruchomościami

XXIX/259/16

określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Gryfino

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

XXIX/260/16

przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego w roku  2016

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

XXIX/261/16

rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Biuro Obsługi Rady

 

XXIX/262/16

przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Gryfino na lata 2016-2025”

Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska

XXIX/263/16

ustanowienia uprawnień pasażerów do pozaustawowych ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, ustalenia cen za usługi przewozowe oraz określenia sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i manipulacyjnych
w organizowanych przez Gminę Gryfino przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej

Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska

XXIX/264/16

zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok

Skarbnik Miasta i Gminy

XXIX/265/16

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2016-2025

Skarbnik Miasta i Gminy

 § 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji

    w dniu 27 października 2016 r.

 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Mieczysław Sawaryn

 

 

UZASADNIENIE

Na XXIX sesji w dniu 27 października 2016 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.

 

 

sporządziła:
Agnieszka Grzegorczyk