Rok 2016 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.12.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego.

ZARZĄDZENIE Nr 120.12.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 18 lutego 2016 r.


w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. 1515; poz. 1045; poz. 1890) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (zarządzenie Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie ze zm.1) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Karta Audytu Wewnętrznego ma zastosowanie do audytów przeprowadzanych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, przez audytora wewnętrznego zatrudnionego w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino lub usługodawcę niezatrudnionego w jednostce, z którym została zawarta umowa na prowadzenie audytu wewnętrznego, a także  w jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się audytorowi wewnętrznemu zatrudnionemu w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie lub usługodawcy niezatrudnionemu w jednostce, z którym została zawarta umowa na prowadzenie audytu wewnętrznego, kierownictwu i pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, kierownikom i pracownikom jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino, o których mowa w § 2.

§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 120. 28. 2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

 

1 Zmiany tekstu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zostały dokonane: zarządzeniem Nr 120.34.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 1 czerwca 2015 r.; zarządzeniem Nr 120.62.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 września 2015 r.; zarządzeniem Nr 120.77.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 listopada 2015 r.; zarządzeniem Nr 120.7.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 1 lutego 2016 r.
 

 

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 120. 12 2016
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 18 lutego 2016 r.

Zmiana regulacji wewnętrznych określających cele i zakres odpowiedzialności działania audytu wewnętrznego oraz rodzaj usług świadczonych przez audyt wewnętrzny, a także uprawnienia i obowiązki audytora wewnętrznego stosowane w jednostce, podyktowana jest potrzebą dostosowania do zmian regulacji prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego działalności audytu wewnętrznego: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1480) oraz zapewnieniem spójności z innymi wewnętrznymi regulacjami normującymi pracę audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.1 Zmiany tekstu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zostały dokonane: zarządzeniem Nr 120.34.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 1 czerwca 2015 r.; zarządzeniem Nr 120.62.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 września 2015 r.; zarządzeniem Nr 120.77.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 listopada 2015 r.; zarządzeniem Nr 120.7.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 1 lutego 2016 r.
Na zarządzającym audytem wewnętrznym spoczywa obowiązek dokonywania okresowych przeglądów i aktualizowania przedmiotowego dokumentu.

Anna Myśko
Audytor Wewnętrzny

Sporządziła: Anna Myśko
Gryfino, dnia 17 lutego 2016 r.