Rok 2016 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.93.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

 ZARZĄDZENIE Nr 120.93.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195, 1257, 1454), art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.85.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam do stosowania Regulamin kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – Panu Pawłowi Nikitińskiemu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 0152-52/10 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Gryfino.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

W związku ze zmianami przepisów prawa oraz struktury organizacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie uzasadnione jest uchylenie obowiązującego zarządzenia Nr 0152-52/10 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Gryfino i zastąpienie go nowym zarządzeniem w zaproponowanym brzmieniu.

Sporządziła:
Iwona Dąbro - Adamiak