Rok 2016 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.39.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXI sesji w dniu 28 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.39.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 5 maja 2016 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXI sesji w dniu 28 kwietnia 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 28 kwietnia 2016 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
XXI/187/16 nadania nazw ulicom w Gryfinie Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XXI/188/16 wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej, oznaczonej numerem 438/21, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XXI/189/16 rozpatrzenia skargi na bezczynność Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie Biuro Obsługi Rady
XXI/190/16 przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Gryfino Ośrodek Pomocy Społecznej
XXI/191/16 desygnowania radnych Rady Miejskiej w Gryfinie do pracy w Zespole do spraw budżetu obywatelskiego Biuro Obsługi Rady
XXI/192/16 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok Skarbnik Miasta i Gminy

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 28 kwietnia 2016 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Na XXI sesji w dniu 28 kwietnia 2016 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.

sporządziła:
Agnieszka Grzegorczyk