Rok 2016 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.73.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 13 października 2016 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych

ZARZĄDZENIE NR 120.73.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 13 października 2016 r.

 

w sprawie powołania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1167) zarządzam, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 listopada 2016 r. powołuję Pana Daniela Adamczyka na Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawuje Sekretarz Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Mieczysław Sawaryn

UZASADNIENIE

W związku z odwołaniem dotychczasowego Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy powołać nowego Pełnomocnika, w celu realizacji zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych.

Osobą spełniającą wszystkie wymagania określone w ustawie o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1167) do pełnienia funkcji jest Pan Daniel Adamczyk. W związku z powyższym został powołany na stanowisko Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

Sporządziła:
Małgorzata Ważyńska-Piaskowska