Rok 2016 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.87.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 8 grudnia 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 120.42.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie wdrożenia dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa informacji oraz przetwarzania i ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE Nr 120.87.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 8 grudnia 2016 r.


zmieniające Zarządzenie Nr 120.42.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie wdrożenia dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa informacji oraz przetwarzania i ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), w związku z art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) zarządzam, co następuje:

§ 1.  Do „Instrukcji zarządzania systemami teleinformatycznymi, w tym służącymi do przetwarzania danych osobowych, w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie”, stanowiącej załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 120.42.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12 maja 2016 r. w  sprawie wdrożenia dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa informacji oraz przetwarzania i ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie wprowadza się załącznik nr 7 pn. "Przydzielanie szyfrowanych łączy VPN" oraz  zmienia się § 4 pkt 8  Instrukcji, który otrzymuje brzmienie:

„8. Dostęp do dedykowanych systemów informatycznych dla komórek organizacyjnych i podmiotów zewnętrznych mieszczących się poza budynkiem Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie jest możliwy tylko z wykorzystaniem szyfrowanych łączy VPN, których przydzielenie określa procedura pn. "Przydzielanie szyfrowanych łączy VPN" stanowiąca załącznik nr 7 do Instrukcji.”

§ 2.1. Wykonanie zarządzenia powierzam Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji.

  1. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi Administratora Danych Osobowych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

W związku z rozwojem systemów teleinformatycznych, w celu ujednolicenia i uporządkowania sposobu dostępu do dedykowanych systemów informatycznych dla komórek organizacyjnych i podmiotów zewnętrznych mieszczących się poza budynkiem Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie wprowadza się procedurę "Przydzielanie szyfrowanych łączy VPN".

Sporządzili:
Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Ryszard Stempiński
Administrator Systemów Informatycznych
Daniel Adamczyk