Rok 2016 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.83.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 listopada 2016 roku W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji środków będących własnością Centrum Personalizacji Dokumentów Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji znajdujących się na wyposażeniu urzędu.

ZARZĄDZENIE NR 120.83.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 24 listopada 2016 roku


W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji środków będących własnością Centrum Personalizacji Dokumentów Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji znajdujących się na wyposażeniu urzędu.

Na podstawie art.26 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047), §3 ust. 1 pkt 6 umowy użyczenia nr 521/SOO/3206043/07 oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. zmienionego zarządzeniami Nr 120.34.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r., Nr 120.62.2015 z dnia 25 września 2015 r., Nr 120.77.2015 z dnia 30 listopada 2015 r., Nr 120.7.2016 z dnia 1 lutego 2016 r., Nr 120.16.2016 z dnia 25 lutego 2016 r., Nr 120.35.2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. oraz Nr 120.55.2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. zarządzam, co następuje:

§1.Powołuję Komisję celem przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania użyczonego przez Centrum Personalizacji Dokumentów Ministrostwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w składzie:

  1. Ryszard Stempiński- przewodniczący
  2. Anna Fortuna- członek
  3. Monika Ferens- członek

§2.Inwentaryzację użyczonego sprzętu i oprogramowania przeprowadzić w dniach od 28 listopada 2016r. do 1 grudnia 2016r.

§3.Dokonać inwentaryzacji według stanu na dzień 30 listopada 2016roku.

§4.Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Spraw Obywatelskich

§5.Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§6.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy  Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z  2016 r., poz. 1047 ) oraz zapisami §3 ust.1 pkt 6 umowy użyczenia nr 21/SOO/3206043/07 biorący w użyczenie ma obowiązek corocznie przeprowadzać spis z natury sprzętu oprogramowania będącego przedmiotem użyczenia i przesyłać do siedziby Użyczającego oryginały bądź poświadczone za zgodność z oryginałem arkusze spisowe.

Sporządziła
Renata Kuryło