Rok 2016 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.21.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych.

ZARZĄDZENIE NR 120.21.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 18 marca 2016 r.


w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych.

Na podstawie § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik  do zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia  25 lutego 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniem 120.34.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r., zarządzeniem Nr 120.62.2015  z dnia 25 września 2015 r., zarządzeniem Nr 120.77.2015 z dnia 30 listopada 2015 r. zarządzeniem  Nr 120.7.2016 z dnia 1 lutego 2016 r. oraz zarządzeniem Nr 120.16.2016 z dnia 25 lutego 2016 r. zarządzam, co następuje:

§1. Powołuję Komisję Rekrutacyjną w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych w składzie:

  • Beata Blejsz - Przewodnicząca Komisji,
  • Ewa Sznajder - Członek Komisji,
  • Iwona Szymańska - Ciepłucha - Członek Komisji
  • Agnieszka Żelech - Członek Komisji.

§2. Komisja Rekrutacyjna dokona wstępnej selekcji kandydatów poprzez analizę złożonych dokumentów aplikacyjnych pod względem zgodności z wymaganiami formalnymi określonymi  w ogłoszeniu.

§3. Komisja Rekrutacyjna dokona selekcji końcowej kandydatów spełniających wymagania formalne poprzez przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.

§4. Komisja Rekrutacyjna ulega rozwiązaniu po zakończeniu prac związanych z przeprowadzeniem naboru i zatwierdzeniem protokołu z przeprowadzonego naboru.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

Uzasadnienie

W związku z ogłoszeniem naboru na wolne stanowisko w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych należy powołać komisję, która przeprowadzi procedurę naboru.

Sporządziła:
Anna Wójciak