Rok 2016 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.65.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie opracowania wieloletnich przedsięwzięć Gminy Gryfino.

ZARZĄDZENIE NR 120.65.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 19 sierpnia 2016 roku.


w sprawie opracowania wieloletnich przedsięwzięć Gminy Gryfino.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)oraz art. 230 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890,ostatnia zmiana: poz. 2150 i z 2016 r. poz.195), zarządzam, co następuje:

§ 1. Zobowiązuję wszystkich kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz dyrektorów gminnych  jednostek organizacyjnych, zwanych dalej „dysponentami środków  budżetowych” do opracowania w terminie do 15 września 2016 roku materiałów planistycznych do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2017-2025.

§ 2. Materiały planistyczne sporządza się według działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia - Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017 – 2025 z podziałem na zadania bieżące i majątkowe.

§ 3. W przypadku braku realizacji przedsięwzięć należy złożyć stosowną informację.

§ 4. Do materiałów planistycznych sporządza się precyzyjne uzasadnienie dotyczące każdej pozycji ujętej w dokumencie.

§ 5. Ustalam następujące zasady w zakresie planowania wydatków:

 1. Wydatki bieżące wynikające z limitów wydatków na realizowane i planowane do realizacji przedsięwzięcia (programy, projekty lub zadania) - na podstawie zawartych umów oraz z założeń wynikających bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w ramach wydatków bieżących.
 2. Wydatki majątkowe z wyszczególnieniem wydatków wynikających z limitów wydatków na realizowane i planowane do realizacji przedsięwzięcia (programy, projekty lub zadania) - na podstawie zawartych umów oraz z założeń wynikających bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w ramach wydatków majątkowych.

§ 6. Na podstawie zebranych materiałów planistycznych do wieloletniej prognozy finansowej Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino opracowuje zbiorcze zestawienie:

 1. Wydatków bieżących wynikających z limitów wydatków na realizowane i planowane do realizacji przedsięwzięcia (programy, projekty lub zadania).
 2. Wydatków majątkowych wynikających z limitów wydatków na realizowane i planowane do realizacji przedsięwzięcia (programy, projekty lub zadania).
 3. Dodatkowo należy przedłożyć informację dotyczącą wydatków majątkowych ujętych w projekcie budżetu, z podziałem na:
  1. inwestycje kontynuowane - inwestycje rozpoczęte co najmniej w roku poprzedzającym rok projektowany,
  2. nowe wydatki inwestycyjne – inwestycje planowane do rozpoczęcia w roku projektowanym
  3. wydatki majątkowe w formie dotacji.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu  Miasta i Gminy oraz kierownikom  jednostek organizacyjnych Gminy, natomiast nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam zastępcom Burmistrza, Sekretarzowi oraz Skarbnikowi.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 230 ustawy o finansach publicznych: „inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego”.
Nieodzownym elementem WPF jest załącznik do uchwały, w którym ujmuje się w określonej strukturze wykaz przedsięwzięć wieloletnich.
Wieloletnia prognoza finansowa to dokument:
a) tworzący warunki do prowadzenia racjonalnej, odpowiedzialnej i stabilnej polityki finansowej,
b) projektujący najważniejsze wielkości finansowe gminy w okresie dłuższym niż rok,
c) tworzący obiektywną informację dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych o planowanych przedsięwzięciach inwestycyjnych w najbliższych latach.
W związku z powyższym niezbędne i zasadne jest podjęcie zarządzenia w sprawie procedury opracowania wieloletnich przedsięwzięć Gminy Gryfino na lata 2017 - 2025.

Zatwierdziła:
Beata Blejsz

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz