Rok 2016 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.80.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie powołania zespołu ewakuacyjnego w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE Nr 120.80.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 18 listopada 2016 r.


w sprawie powołania zespołu ewakuacyjnego w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji   z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. zmienionego zarządzeniami Nr 120.34.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r., Nr 120.62.2015 z dnia 25 września 2015 r., Nr 120.77.2015 z dnia 30 listopada 2015 r., Nr 120.7.2016 z dnia 1 lutego 2016 r., Nr 120.16.2016 z dnia 25 lutego 2016 r., Nr 120.35.2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. oraz 120.55.2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. oraz Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącej załącznik do zarządzenia Nr 120.5.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 1 lutego 2015 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję zespół do przeprowadzenia ewakuacji w przypadku zagrożenia pracowników urzędu i interesantów.

Skład zespołu ewakuacyjnego:

 1. Andrzej Wiśniewski - przewodniczący Zespołu ewakuacyjnego obiektu UMiG
 2. Henryk Nowakowski - z-ca przewodniczącego

I piętro

 1. Teresa Drążek - kierownik
 2. Alicja Kowalska - z-ca kierownika
 3. Agnieszka Grzegorczyk - członek
 4. Anita Makowska-Wilk - członek

Parter

 1. Mariusz Andrusewicz - kierownik
 2. Mariusz Tarka - z-ca kierownika
 3. Angelika Szulc - członek
 4. Jacek Czaczyk - członek

Piwnica

 1. Daniel Adamczyk - kierownik
 2. Ryszard Stempiński - z-ca kierownika

§ 2. Zadania dla Zespołu ewakuacyjnego wynikają z Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz załącznika nr 1.

§ 3. Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa w czasie ewakuacji realizuje Komendant Straży Miejskiej. Zadania określa załącznik nr 1.

§ 4. Teren ewakuacji – parking przy Parku Miejskim – ul. 1 Maja.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy.

§ 6. Traci moc Zarządzenie nr 120.28.2012 z 26 czerwca 2012 r.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Powołanie zespołu ewakuacyjnego w przypadku zagrożenia związane jest z szybką  i bezpieczną ewakuacją pracowników i interesantów z Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Sporządził:
Andrzej Wiśniewski