Rok 2016 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.57.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie przekazania rzeczowych składników majątku (środków trwałych) Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE Nr 120.57.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 24 czerwca 2016 r.


w sprawie przekazania rzeczowych składników majątku (środków trwałych) Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniami Nr 120.34.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r., Nr 120.62.2015 z dnia 25 września 2015 r., Nr 120.77.2015 z dnia 30 listopada 2015 r., Nr 120.7.2016 z dnia 1 lutego 2016 r. Nr 120.16.2016 z dnia 25 lutego 2016 r., Nr 120.35.2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. oraz Nr 120.55.2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przekazać nieodpłatnie Zarządowi Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gryfinie rzeczowe składniki majątku stanowiące własność Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

  1. Wykaz rzeczowych składników majątku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik do zarządzenia.
  2. Przekazanie składników majątku ruchomego następuje na wniosek zainteresowanych podmiotów na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.

§ 2. Dokumentacja przekazanych składników majątkowych jest podstawą do zdjęcia ich z ewidencji ilościowo – wartościowej.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam naczelnikom Wydziału Organizacyjnego i Wydziału Finansowo – Księgowego.

§ 4. Nadzór nad zarządzeniem powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Wymienione w załączniku do zarządzenia rzeczowe składniki majątku (środki trwałe) zostały wyłączone z użytkowania ze względu na zniszczenie i wysokie koszty naprawy i renowacji.
Zasadnym jest nieodpłatne przekazanie ww. przedmiotów podmiotowi wskazanemu w zarządzeniu, który złożył wniosek o ich przekazanie.

Sporządziła:
Izabela Buckowska