Rok 2016 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.51.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 09 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze służbowych samochodów będących własnością Gminy Gryfino.

ZARZĄDZENIE NR 120.51.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 09 czerwca 2016 r.


w sprawie ustalenia zasad korzystania ze służbowych samochodów będących własnością Gminy Gryfino.

Na podstawie § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25.02.2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zmienionego Zarządzeniem Nr 120.34.2015 z dnia 01.06.2015 r.,  Nr 120.62.2015 z dnia 25.09.2015 r., Nr 120.77.2015 z dnia 30.11.2015 r., Nr 120.7.2016  z dnia 01.02.2016 r., Nr 120.16.2016 z dnia 25.02.2016 r. i Nr 120.35.2016 z dnia 26.04.2016 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Zarządzenie reguluje zasady korzystania ze służbowych samochodów w Urzędzie Miasta i Gminy.

§ 2. 1. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. zarządzeniu – rozumie się przez to niniejsze zarządzenie;
 2. samochodzie – rozumie się przez to służbowy samochód stanowiący własność Gminy Gryfino, będącego w użytkowaniu Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie;
 3. urząd – rozumie się przez to Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie;
 4. dysponencie – rozumie się osobę podejmującą decyzje w sprawach korzystania z samochodu służbowego. Dysponentami są:
  1. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
  2. Kierownik Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego
   • VW Caravelle, nr.rej. ZGR 55MM
   • Skoda Fabia, nr. rej. ZGR TC87
  3.  Komendant Straży Miejskiej
   • Dacia Duster nr. rej. ZGR GP55
 5. dyspozytorze – rozumie się przez to osobę sporządzającą plan korzystania z samochodów służbowych – Kierownik Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego
            2. W czasie nieobecności dysponentów osobą podejmującą decyzje w sprawach korzystania z samochodów służbowych jest - Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. 1. Z samochodów służbowych korzystają pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie wyłącznie w celu realizacji obowiązków służbowych wynikających z pełnionych funkcji lub zajmowanych stanowisk.

 1. W uzasadnionych przypadkach na wniosek złożony do Urzędu Miasta i Gminy w  Gryfinie przez kierownika jednostki organizacyjnej Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino  może wyrazić zgodę na korzystanie z samochodu służbowego Gminy Gryfino przez  pracownika tej jednostki organizacyjnej w celu realizacji obowiązków  służbowych wynikających z pełnionych funkcji lub zajmowanych stanowisk.

§ 4. 1. Pracownicy korzystający z samochodu zobligowani są do kierowania się zasadą  celowości i oszczędności.

 1. W celu racjonalnego wykorzystania samochodu, przejazd samochodem powinien  odbywać się najkrótszą drogą i według trasy zgodnej ze złożonym zamówieniem.
 2. Wyjazdy pracowników, których trasy przejazdu są zbliżone mogą być połączone w ramach jednego przejazdu.
 3. W razie konieczności należy zmienić trasę jazdy, gdy jest to podyktowane względami oszczędnościowymi.
 4. Samochód winien być wykorzystywany w czasie niezbędnym do załatwienia spraw służbowych.
 5. Tryb ubiegania się o korzystanie z samochodów określa instrukcja stanowiąca załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. 1. Upoważniona do kierowania samochodem jest osoba zatrudniona w Urzędzie Miasta  i Gminy lub w jednostce organizacyjnej Gminy z zastrzeżeniem § 7.

 1. Kierowca obowiązany jest utrzymywać pojazd w należytym stanie technicznym oraz  dbać o czystość i estetyczny wygląd samochodu.
 2. Kierowca obowiązany jest tak organizować swoją pracę dotyczącą obsługi samochodu,  aby nie kolidowało to z dysponowaniem samochodem przez pracowników Urzędu  Miasta i Gminy w Gryfinie.
 3. Kierowca odpowiedzialny jest za prowadzenie dokumentacji wymaganej odrębnymi  przepisami.
 4. Czas pracy i obowiązki kierowcy określają odrębne przepisy.
 5. Osoby korzystające z samochodów podpisują kartę drogową potwierdzając w ten  sposób wykonanie zamówienia. Osoby składające podpis obowiązane są skontrolować rzetelność zapisów w karcie drogowej.

§ 6. 1. Decyzje w sprawie korzystania z samochodu podejmuje właściwy dysponent składając  podpis na druku zamówienia.

 1. Dysponent samochodu ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa jazdy może  wstrzymać wyjazd samochodu.

§ 7. 1. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach pracownik, który posiada prawo jazdy i  ważne odpowiednie badania lekarskie lub spełniająca powyższe warunki osoba  pozostająca z Gminą Gryfino w stosunku zlecenia może, po uzyskaniu zgody dysponenta  używać samochodu służbowego jako kierowca, składając uprzednio oświadczenie o  odpowiedzialności materialnej – załącznik Nr 2.

 1. Pracownik jednostki organizacyjnej Gminy Gryfino który posiada prawo jazdy i  ważne odpowiednie badania lekarskie może, po uzyskaniu zgody Burmistrza Miasta i  Gminy  Gryfino w celu realizacji obowiązków służbowych  może używać samochodu służbowego Gminy Gryfino jako kierowca, składając uprzednio  oświadczenie o odpowiedzialności materialnej – załącznik Nr 2.

§ 8. 1. Naruszenie zasad określonych zarządzeniem stanowi naruszenie podstawowych  obowiązków pracowniczych.

 1. Tryb ubiegania się o korzystanie z samochodów nie dotyczy:
  1. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
  2. Z-ców Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
  3. Sekretarza Miasta i Gminy Gryfino
  4. Skarbnika Miasta i Gminy Gryfino
  5. Komendanta Straży Miejskiej
  6. Z-cy Komendanta Straży Miejskiej
  7. Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego
  8. Funkcjonariuszy Straży Miejskiej
  9. Pracowników Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego

§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Komendantowi Straży Miejskiej.

§ 10. Traci moc zarządzenie Nr 120.64.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 września 2015 r.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 09 czerwca 2016 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE:

Powyższe zarządzenie reguluje zasady korzystania z pojazdów służbowych przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, jednostek organizacyjnych i osób pozostających z Gminą Gryfino w stosunku umowy zlecenia.

Sporządził:
Komendant Straży Miejskiej
Roman Rataj

Lista załączników:
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia - Instrukcja korzystania ze służbowych samochodów w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie [113937 bajtów]
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia - Deklaracja odpowiedzialności materialnej [102158 bajtów]
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia - Zamówienie na przydział samochodu służbowego [69329 bajtów]
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia - Upoważnienie do prowadzenia samochodu służbowego [104783 bajtów]