Rok 2016 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.8.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów/kierowników i zastępców dyrektorów/kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino.

ZARZĄDZENIE Nr 120.8.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 1 lutego 2016 r.


w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów/kierowników i zastępców dyrektorów/kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino.

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202, z 2015 r. poz. 1045) zarządzam, co następuje:

§ 1. Niniejsze zarządzenie stosuje się wobec dyrektorów/kierowników i zastępców dyrektorów/kierowników jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych Gminy Gryfino: Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie, Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gryfinie, Centrum Wodnego „Laguna” w Gryfinie, Młodzieżowego Ośrodka Sportu w Gryfinie, Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Gryfinie.

§ 2. Maksymalne wynagrodzenie osób, o których mowa w § 1 ustala się na następującym poziomie:

1. dyrektor/kierownik – wynagrodzenie maksymalne w kwocie 10 800,00 zł, przy czym poszczególne składniki wynagrodzenia nie mogą przekroczyć następujących kwot:

a) wynagrodzenie zasadnicze 5 000,00 zł

b) dodatek za wieloletnią pracę według odrębnych przepisów

c) dodatek funkcyjny 2 000,00 zł

d) dodatek specjalny 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego tj. 2 800,00 zł

2. zastępca dyrektora/kierownika – wynagrodzenie maksymalne w kwocie 9 740,00 zł, przy czym poszczególne składniki wynagrodzenia nie mogą przekroczyć następujących kwot:

a)  wynagrodzenie zasadnicze 4 600,00 zł

b)  dodatek za wieloletnią pracę według odrębnych przepisów

c)  dodatek funkcyjny 1 700,00 zł

d)  dodatek specjalny 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego tj. 2 520,00 zł

§ 3. Tracą moc Zarządzenie Nr 0151-96/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino oraz zarządzenie Nr 0515-161/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 29 grudnia 2009 r. zmieniające zarządzenie Nr 0151-96/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino.

§ 4. Nadzór na wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych burmistrz w drodze zarządzenia określi maksymalne miesięczne wynagrodzenie dyrektorów/kierowników oraz zastępców dyrektorów/kierowników jednostek budżetowych i zakładów budżetowych jednostek gminy.
W związku z podjęciem uchwały w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Gryfinie – jednostki budżetowej Gminy Gryfino - należy w zarządzeniu określić maksymalne wynagrodzenie kierownika nowo utworzonej jednostki budżetowej.

Sporządziła:
Beata Ludwiczak