Rok 2016 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.37.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych przez Urząd Stanu Cywilnego w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE NR 120.37.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 26 kwietnia 2016 r.


w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych przez Urząd Stanu Cywilnego w Gryfinie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741, poz. 1888; Dz. U. z 2015 r. poz. 262, poz. 1087, poz. 1274, poz. 2281) w związku z pismem Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców nr SO-1.6234.93.2015.KS z dnia 22 października 2015 r. w sprawie gospodarowania drukami ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego w Gryfinie w składzie:

  1. Aneta Raciborska – Przewodnicząca Komisji
  2. Justyna Satanowska - członek
  3. Alicja Kowalska - członek

§ 2. Zadaniem komisji będzie przeprowadzenie okresowej procedury brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych przez Urząd Stanu Cywilnego w Gryfinie.

§ 3. Instrukcja gospodarowania drukami ścisłego zarachowania w organach gmin stosujących druki ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego w Gryfinie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie:

Ustawa z 28 listopada 2014r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 194) określiły odpis skrócony i zupełny aktu stanu cywilnego oraz zaświadczenie zawierające indywidualne oznaczenie blankietu jako druki ścisłego zarachowania. W związku z powyższym w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia takiego druku koniecznym jest prowadzenie ścisłej ewidencji tych blankietów.
Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców pismem z dnia 22 października 2015 roku nr SO-1.6234.93.2015.KS określił procedurę brakowania blankietów przez urzędy stanu cywilnego województwa zachodniopomorskiego.

Sporządziła:
Justyna Satanowska