Rok 2016 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.72.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 12 października 2016 r. w sprawie odwołania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

ZARZĄDZENIE NR 120.72.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 12 października 2016 r.
 

w sprawie odwołania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniami: Nr 120.34.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r., Nr 120.62.2015 z dnia 25 września 2015 r., Nr 120.77.2015 z dnia 30 listopada 2015 r., Nr 120.7.2016 z dnia 1 lutego 2016 r., Nr 120.16.2016 z dnia 25 lutego 2016 r., Nr 120.35.2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r., Nr 120.55.2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Z dniem 31 października 2016 r. odwołuję Pana Arkadiusza Rybickiego z funkcji Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawuje Sekretarz Miasta i Gminy.

§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 120.40.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 1 grudnia 2014 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

W związku z powierzeniem obowiązków Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych Panu Danielowi Adamczykowi należy odwołać z funkcji dotychczas pełniącego obowiązki Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

Sporządziła:
Małgorzata Ważyńska-Piaskowska