Rok 2016 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.59.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXIV sesji w dniu 30 czerwca 2016 r.

 

 

ZARZĄDZENIE NR 120.59.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 4 lipca 2016 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXIV sesji w dniu 30 czerwca 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 30 czerwca 2016 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie:   Wydział/jednostka:
XXIV/205/16 zatwierdzenia „Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2015 rok” oraz „Sprawozdania finansowego Gminy Gryfino za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku” Skarbnik Miasta i Gminy
Biuro Obsługi Rady
XXIV/206/16 udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok Biuro Obsługi Rady
XXIV/207/16 zmiany uchwały Nr XXXIII/258/93 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 5 stycznia 1993 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w domach stanowiących własność komunalną Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XXIV/208/16 zmiany uchwały Nr X/94/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości – lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XXIV/209/16 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Szczecińskiej nr 52 w Gryfinie oraz udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XXIV/210/16 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Dołgie Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XXIV/211/16 nadania nazwy drodze wewnętrznej Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XXIV/212/16 wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Powiatu Gryfińskiego, w drodze darowizny, nieruchomości gruntowej położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 4 Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XXIV/213/16 nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Krajnik, w zamian za zaległości z tytułu podatku od nieruchomości Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XXIV/214/16 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomością gruntową zabudowaną, położoną w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 5 Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XXIV/215/16 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino na rzecz aktualnego użytkownika wieczystego Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XXIV/216/16 przyjęcia apelu dotyczącego zapobiegania lokalizacji objazdowych przedstawień i pokazów z udziałem zwierząt na terenach należących do Gminy Gryfino Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XXIV/217/16 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok Skarbnik Miasta i Gminy
XXIV/218/16 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok Skarbnik Miasta i Gminy
XXIV/219/16 zmiany Uchwały Nr XI/86/15 z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska/Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
XXIV/220/16 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska/Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
XXIV/221/16 zarządzenia poboru na terenie gminy Gryfino podatków i opłat od osób fizycznych w drodze inkasa Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
XXIV/222/16 ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
XXIV/223/16 ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gryfino Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
XXIV/224/16 przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego w roku 2016 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
XXIV/225/16 wydania opinii do projektowanych zmian obszarów Natura 2000 na terenie Gminy Gryfino Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska/ Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
XXIV/226/16 rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa Biuro Obsługi Rady

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 30 czerwca 2016 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

 

UZASADNIENIE

Na XXIV sesji w dniu 30 czerwca 2016 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.

sporządziła:
Agnieszka Grzegorczyk