Rok 2016 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.48.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 3 czerwca 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 120.41.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie zasad dotyczących udostępniania materiałów promocyjnych gminy Gryfino.

ZARZĄDZENIE Nr 120.48.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 3 czerwca 2016 r.


zmieniające Zarządzenie Nr 120.41.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie zasad dotyczących udostępniania materiałów promocyjnych gminy Gryfino.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniami Nr 120.34.2015 z dnia 1 czerwca  2015 r., Nr 120.62.2015 z dnia 25 września 2015 r., Nr 120.77.2015 z dnia 30 listopada  2015 r., Nr 120.7.2016 z dnia 1 lutego 2016 r., Nr 120.16.2016 z dnia 25 lutego 2016 r. oraz  Nr 120.35.2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 120.41.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie zasad dotyczących udostępniania materiałów promocyjnych gminy Gryfino załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Sekretarz Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

W związku z uzupełnieniem wniosku o wydanie materiałów promocyjnych przeznaczonych na promocję gminy Gryfino zasadne jest dokonanie zmiany zarządzenia.

Sporządziła:
Katarzyna Birkenfeld-Ból