Rok 2016 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.67.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 14 września 2016 r. w sprawie określenia odpowiedzialnego za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXVII nadzwyczajnej sesji w dniu 12 września 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.67.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 14 września 2016 r.

 

w sprawie określenia odpowiedzialnego za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXVII nadzwyczajnej sesji w dniu 12 września 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zarządzam, co następuje:

 § 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na nadzwyczajnej sesji w dniu 12 września 2016 roku odpowiada:

Nr uchwały:

W sprawie: 

Wydział/jednostka:


XXVII/245/16

zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Gryfino a Powiatem Gryfińskim, w związku ze wspólną realizacją zadania pn.: „Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Gryfinie"

Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju
i Inwestycji



XXVII/246/16

udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu dotacji celowej na realizację zadania pn.: "Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Gryfinie" w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata  2016 - 2019”

Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju
i Inwestycji

 § 2. Odpowiedzialnemu wymienionemu w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na nadzwyczajnej sesji w dniu 12 września 2016 r. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Na XXVII nadzwyczajnej sesji w dniu 12 września 2016 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym konieczne jest określenie odpowiedzialnego za ich realizację.