Rok 2016 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.69.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 3 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – kierownik Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego

ZARZĄDZENIE NR 120.69.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 3 października 2016 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – kierownik Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Na podstawie § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik  do zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniami: Nr 120.34.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r., Nr 120.62.2015 z dnia 25 września 2015 r., Nr 120.77.2015 z dnia 30 listopada 2015 r., Nr 120.7.2016 z dnia 1 lutego 2016 r., Nr 120.16.2016 z dnia 25 lutego 2016 r., Nr 120.35.2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r., Nr 120.55.2016 z dnia 22 czerwca 2016 r., zarządzam, co następuje:

§1. Powołuję Komisję Rekrutacyjną w celu przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego w składzie:

- Paweł Nikitiński - Przewodniczący Komisji,
- Tomasz Miler - Członek Komisji,
- Ewa Sznajder - Członek Komisji,
- Roman Rataj - Członek Komisji.

§2. Komisja Rekrutacyjna dokona wstępnej selekcji kandydatów poprzez analizę złożonych dokumentów aplikacyjnych pod względem zgodności z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.

§3. Komisja Rekrutacyjna dokona selekcji końcowej kandydatów spełniających wymagania formalne poprzez przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.

§4. Komisja Rekrutacyjna ulega rozwiązaniu po zakończeniu prac związanych z przeprowadzeniem naboru i zatwierdzeniem protokołu z przeprowadzonego naboru.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

W związku z ogłoszonym naborem na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego należy powołać komisję, która przeprowadzi procedurę naboru.

Sporządziła:
Małgorzata Ważyńska-Piaskowska