Rok 2016 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.92.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie Regulaminu przeprowadzania kontroli przez komórkę kontroli wewnętrznej

ZARZĄDZENIE Nr 120.92.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie Regulaminu przeprowadzania kontroli przez komórkę kontroli wewnętrznej

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.85.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam do stosowania Regulamin przeprowadzania kontroli przez komórkę kontroli wewnętrznej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – Panu Pawłowi Nikitińskiemu

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam osobie zatrudnionej w komórce kontroli wewnętrznej.

§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 120.8.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu kontroli wewnętrznej w Gminie Gryfino.

§ 5 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
       2. Do kontroli wszczętych i nie zakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia oraz w zakresie terminu opracowania rocznego planu kontroli na rok 2017 stosuje się przepisy dotychczasowe.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE 

W związku ze zmianami przepisów prawa oraz struktury organizacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, a także w celu usprawnienia postępowania kontrolnego i zwiększenia jego przejrzystości uzasadnione jest uchylenie obowiązującego zarządzenia Nr 120.8.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu kontroli wewnętrznej w Gminie Gryfino i zastąpienie go nowym zarządzeniem w zaproponowanym brzmieniu.

Sporządziła:
Iwona Dąbro - Adamiak