Rok 2016 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.29.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby przygotowawczej

ZARZĄDZENIE NR 120.29.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 14 kwietnia 2016 r.


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby przygotowawczej.

Na podstawie § 10 pkt 3 i 4 Regulaminu służby przygotowawczej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 0152-30/09 Burmistrza Miasta  i Gminy Gryfino z dnia 26 czerwca 2009 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję egzaminacyjną w celu przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby przygotowawczej dla Pani Iwony Dąbro zatrudnionej w Kontroli Wewnętrznej  w składzie:

  • Paweł Nikitiński - Przewodniczący Komisji,
  • Ewa Sznajder - Członek Komisji,
  • Beata Ludwiczak - Członek Komisji.

§ 2. Komisja egzaminacyjna przeprowadzi egzamin składający się z części pisemnej (test) oraz części ustnej w celu zakończenia służby przygotowawczej.

§ 3. Komisja egzaminacyjna ulega rozwiązaniu po zakończeniu prac związanych z przeprowadzeniem egzaminu i zatwierdzeniu protokołu z przeprowadzonego  egzaminu.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza  Paweł Nikitiński

 

Uzasadnienie

Ustawa o pracownikach samorządowych nakłada obowiązek zorganizowania służby przygotowawczej dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę w jednostkach samorządu terytorialnego. Daje również możliwość zwolnienia z odbywania tej służby pracownika, którego wiedza i umiejętności umożliwiają należyte wykonywanie obowiązków służbowych. Zwolnienie ze służby przygotowawczej nie zwalnia jednak pracownika z egzaminu kończącego służbę, a jego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia. Biorąc pod uwagę powyższe, należy powołać komisję egzaminacyjną, która przeprowadzi egzamin i zakończy wymaganą procedurę.

Sporządziła:
Beata Ludwiczak