Rok 2016 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.16.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE Nr 120.16.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 25 lutego 2016 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta  i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045, poz. 1890) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zmienionego zarządzeniami Nr 120.34.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r., Nr 120.62.2015 z dnia 25 września 2015 r., Nr 120.77.2015 z dnia 30 listopada 2015 r. oraz 120.7.2016 z dnia 1 lutego 2016 r. wprowadza się zmiany:

 1. § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  „1. Burmistrzowi – symbol B – podlegają bezpośrednio:
  1) Zastępca Burmistrza – symbol BW,
  2) Zastępca Burmistrza – symbol BM,
  3) Sekretarz – symbol SE,
  4) Skarbnik – symbol SK,
  5) Pełnomocnik do Spraw Systemu Zarządzania Jakością – symbol BQ,
  6) Audyt Wewnętrzny – symbol BAW,
  7) Kontrola Wewnętrzna – symbol BKW,
  8) Referat Zarządzania Ryzykiem – symbol BZR,
  9) Biuro Obsługi Rady – symbol BOR,
  10) Wydział Zamówień Publicznych – symbol BZP,
  11) Urząd Stanu Cywilnego – symbol USC,
  12) Referat Informatyki – symbol BRI,
  13) Pion Ochrony Informacji Niejawnych – symbol BIN,
  14) Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego – symbol BZK,
  15) Straż Miejska – symbol BSM,
  16) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie,
  17) Centrum Wodne „Laguna” w Gryfinie.”
 2. w części II w rozdziale 2 - Szczegółowe zadania i zakres działania komórek organizacyjnych - po § 28a dodaje się § 28b w brzmieniu:
  „Referat Informatyki (Symbol BRI)
  § 28b. Do zadań Referatu Informatyki należą w szczególności:
  1) nadzór, realizacja i koordynacja prac związanych z wdrażaniem i eksploatacją systemów informatycznych oraz kontakty z autorami oprogramowania,
  2) współpraca z Biurem Obsługi Interesantów w zakresie administrowania komputerowym systemem rejestracji i obiegu dokumentów w Urzędzie,
  3) zapewnienie dostępu do Internetu i poczty elektronicznej,
  4) informatyczne zabezpieczanie danych Urzędu,
  5) administrowanie Biuletynem Informacji Publicznej Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino,
  6) dbałość o bezawaryjne funkcjonowanie sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego oraz jego konserwacja,
  7) prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego.”
 3. w § 41 uchyla się pkt 11) i 12).
 4. załącznik do Regulaminu Organizacyjnego zastępuje się załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński


UZASADNIENIE

W związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie polegającymi na utworzeniu Referatu Informatyki zasadnym jest dokonanie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Sporządziła:
Izabela Buckowska