Rok 2016 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.91.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia „Polityki zarządzania ryzykiem” w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

ZARZĄDZENIE NR 120.91.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia „Polityki zarządzania ryzykiem” w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257, 1454) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do zarządzania Nr 120.85.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 5 grudnia 2016 r., zarządzam co następuje:

§ 1. Biorąc pod uwagę dążenie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie do skutecznego i efektywnego wykonywania zadań mających na celu sprostanie potrzebom i wymaganiom mieszkańców gminy Gryfino oraz w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania procesu zarządzania ryzykiem, a także zapewnienia adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej wprowadzam Politykę zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 0152-53/10 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam wszystkim pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Zarządzania Ryzykiem.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 33 ust. 1 i 3 ustawy o samorządzie gminnym burmistrz wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy i jest kierownikiem urzędu. W myśl § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.85.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 05.12.2016 r.  w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, do wyłącznych kompetencji burmistrza należy w szczególności wydawanie zarządzeń, pism okólnych oraz zatwierdzenie regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych.

W świetle postanowień art. 68 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności zarządzania ryzykiem. Należy zatem uaktualnić, ujednolicić i wprowadzić wytyczne, procedury i sposoby zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych stanowiącym, iż do obowiązków burmistrza należy zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, należy wprowadzić Politykę zarządzania ryzykiem dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Sporządzila:
Katarzyna Szabałkin