Rok 2016 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.79.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Wykonywanie autobusowych przewozów o charakterze użyteczności publicznej w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Gryfino, na trasie Szczecin – Dolna Odra oraz Szczecin – Gryfino w 2017 r.”

ZARZĄDZENIE Nr 120.79.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 16 listopada 2016 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:  „Wykonywanie autobusowych przewozów o charakterze użyteczności publicznej w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Gryfino, na trasie Szczecin – Dolna Odra  oraz Szczecin – Gryfino w 2017 r.”

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, poz. 996, poz. 1020, poz. 1250, poz. 1265, poz. 1579) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  z dnia 25.02.2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy  w Gryfinie, zmienionego Zarządzeniem Nr 120.34.2015 z dnia 01.06.2015 r., Nr 120.62.2015 z dnia 25.09.2015 r., Nr 120.77.2015 z dnia 30.11.2015 r., Nr 120.7.2016  z dnia 01.02.2016 r., Nr 120.16.2016 z dnia 25.02.2016 r., Nr 120.35.2016 z dnia 26.04.2016 r. i Nr 120.55.2016 z dnia 22.06.2016 r. oraz § 11 ust. 1 Zasad wykonywania  w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie i innych jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiących załącznik Nr 1 do Zarządzenia  Nr 120.86.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie i innych jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino ustawy Prawo Zamówień publicznych oraz regulaminu pracy komisji przetargowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Wykonywanie autobusowych przewozów o charakterze użyteczności publicznej w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Gryfino, na trasie Szczecin – Dolna Odra oraz Szczecin – Gryfino w 2017 r.” powołuję komisję przetargową w składzie:

  1. Agnieszka Wernikowska - Przewodniczący komisji przetargowej,
  2. Mariusz Tarka - Zastępca przewodniczącego komisji przetargowej,
  3. Alicja Buczkowska – Jóśkowiak - Sekretarz komisji przetargowej,
  4. Janina Major - Członek komisji przetargowej,
  5. Natalia Szatanik - Członek komisji przetargowej.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu komisji przetargowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

ZASADNIENIE

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, kierownik zamawiającego powołuje komisję przetargową. Komisja przetargowa może mieć charakter stały lub być powoływana do przygotowania i przeprowadzenia określonych postępowań. W myśl § 10  pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25.02.2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, do wyłącznych kompetencji Burmistrza należy w szczególności wydawanie zarządzeń, pism okólnych oraz zatwierdzenie regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych. Z kolei w świetle postanowień § 11 ust. 1 i 3 Zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i Gminy  w Gryfinie i innych jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiących załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 120.86.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 29 grudnia 2015 r., komisję przetargową dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie powołuje w formie zarządzenia Burmistrz, a w przypadku jednostek organizacyjnych Gminy – dyrektor tej jednostki. W związku z powyższym, podjęcie zarządzenia w sprawie powołania komisji przetargowej do dokonania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonywanie autobusowych przewozów o charakterze użyteczności publicznej  w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Gryfino, na trasie Szczecin – Dolna Odra  oraz Szczecin – Gryfino w 2017 r.”, którego szacunkowa wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych jest słuszne i zasadne.

Przygotowała:
Agnieszka Wernikowska
Zastępca Naczelnika w Wydziale Zamówień Publicznych