Rok 2016 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.41.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie zasad dotyczących udostępniania materiałów promocyjnych gminy Gryfino.

ZARZĄDZENIE Nr 120.41.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 10 maja 2016 r.


w sprawie zasad dotyczących udostępniania materiałów promocyjnych gminy Gryfino.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniami Nr 120.34.2015 z dnia 1 czerwca  2015 r., Nr 120.62.2015 z dnia 25 września 2015 r., Nr 120.77.2015 z dnia 30 listopada  2015 r., Nr 120.7.2016 z dnia 1 lutego 2016 r., Nr 120.16.2016 z dnia 25 lutego 2016 r. oraz  Nr 120.35.2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu właściwego gospodarowania materiałami promocyjnymi gminy Gryfino wprowadza się zasady wydawania materiałów promocyjnych podmiotom zewnętrznym, jednostkom organizacyjnym gminy Gryfino i komórkom organizacyjnym Urzędu Miasta  i Gminy w Gryfinie.

§ 2. Materiały promocyjne gminy Gryfino wydawane będą przede wszystkim organizatorom projektów, które mają szczególne znaczenie dla promocji gminy Gryfino.

§ 3. Gmina Gryfino nie wydaje materiałów promocyjnych w celach komercyjnych.

§ 4. Wnioski o wydanie materiałów promocyjnych należy kierować do Sekretarz Miasta  i Gminy Gryfino.

§ 5. Na podstawie wniosku o wydanie materiałów promocyjnych, materiały wydawane będą przez pracowników Wydziału Organizacyjnego. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1  do zarządzenia.

§ 6. Wnioski podmiotów zewnętrznych i jednostek organizacyjnych o wydanie materiałów promocyjnych należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta  i Gminy w Gryfinie ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino. Wnioski komórek organizacyjnych składane są bezpośrednio do Sekretarza Miasta i Gminy.

§ 7. Przedmiotowy wniosek nie dotyczy burmistrza, który w ramach pełnionych obowiązków, będzie promował i reprezentował gminę Gryfino na zewnątrz.

§ 8. Wydział Organizacyjny prowadzi spis wydawanych materiałów promocyjnych na podstawie formularza, stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 9. Formularze wniosku o wydanie materiałów promocyjnych można pobrać ze strony www.bip.gryfino.pl lub z sieci wewnętrznej Intranet.

§ 10. Termin rozpatrzenia wniosku wynosi do 14 dni od daty złożenia wniosku.

§ 11. O szczegółach dotyczących wniosku, wnioskodawca zostanie powiadomiony po jego rozpatrzeniu, telefonicznie lub elektronicznie na wskazany adres e-mail.

§ 12. Materiały promocyjne wnioskodawca odbiera po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

§ 13. Zastrzega się prawo zmiany ilości i rodzaju wydawanych materiałów w stosunku do wnioskowanych, w zależności od stanu magazynu i skali zadania.

§ 14. Kompletne wypełnienie wniosku jest podstawą jego rozpatrzenia.

§ 15. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 16. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 17. Traci moc Zarządzenie Nr 120.45.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 października 2013 r.  w sprawie wprowadzenia Regulaminu wydawania materiałów promocyjnych Miasta  i Gminy Gryfino.

§ 18. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

W celu zapewnienia prawidłowych zasad przy wydawaniu materiałów promocyjnych gminy Gryfino podmiotom zewnętrznym, jednostkom i komórkom organizacyjnym zasadnym jest wydanie odpowiedniego zarządzenia w tym zakresie.

Sporządziła:
Katarzyna Birkenfeld-Ból