Rok 2016 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120. 68. 2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO dnia 27 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz kształcenia się pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE NR 120. 68. 2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
dnia 27 września 2016 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz kształcenia się pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie art. 33. ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2016 r. poz. 446), art. 29 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902), art. 1031 – 1036 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zmianami), oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik  do zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniami Nr 120.34.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r., Nr 120.62.2015 z dnia  25 września 2015 r., Nr 120.77.2015 15 z dnia 30 listopada 2015 r., Nr 120.7.2016 z dnia 1 lutego 2016 r., Nr 120.16.2016 z dnia 25 lutego 2016 r., Nr 120.35.2016 z dnia  26 kwietnia 2016 r., Nr 120.55.2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącym załącznik  do Zarządzenia Nr 120.59.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 grudnia 2011 r. wprowadza się zmiany:

  1. § 4 ust 3 otrzymuje brzmienie:
    „3. Pracownik ubiegający się o wyrażenie zgody przez pracodawcę na podniesienie przez niego kwalifikacji zawodowych winien złożyć do dnia 31 sierpnia roku, w którym rozpoczyna naukę wypełniony wniosek według wzoru stanowiącego załącznik nr 2  do niniejszego Regulaminu.”
     
  2. § 7 ust 1. otrzymuje brzmienie:
    „1. Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe może być przyznane dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki w wysokości 60 % czesnego za każdy semestr.”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 3. Nadzór na realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza  Paweł Nikitiński

 

Uzasadnienie

W celu ujednolicenia zasad dofinansowania do kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie należy wprowadzić w treści Regulaminu zapisy określające kwoty dofinansowania oraz terminu składania przez pracowników wniosków o wyrażenie przez pracodawcę zgody na podnoszenie kwalifikacji.

Sporządziła:
Anna Wójciak