Rok 2016 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.9.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 2 lutego 2016 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji środków będących własnością Centrum Personalizacji Dokumentów Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji znajdujących się na wyposażeniu urzędu.

ZARZĄDZENIE Nr 120.9.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 2 lutego 2016 r.


w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji środków będących własnością Centrum Personalizacji Dokumentów Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji znajdujących się na wyposażeniu urzędu.

Na podstawie art.26 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.), §3 ust. 1 pkt 6 umowy użyczenia nr 521/SOO/3206043/07 oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 120.37.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniami: Nr 120.15.2014 z dnia 12 maja 2014r. oraz Nr 120.25.2014 z dnia 6 sierpnia 2014r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję celem przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania użyczonego przez Centrum Personalizacji Dokumentów Ministrostwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w składzie:

Przewodniczący: Ryszard Stempiński
Członek: Małgorzata Wojdyła
Członek: Monika Ferens

§ 2. Inwentaryzację użyczonego sprzętu i oprogramowania przeprowadzać w dniach od 01 stycznia 2015r. do 10 lutego 2016r.

§ 3. Dokonać inwentaryzacji według stanu na dzień 31 grudnia 2015roku.

§ 4. Po zakończeniu inwentaryzacji Przewodniczący Komisji przedłoży arkusz spisu z natury Kierownikowi Referatu Spraw Obywatelskich w celu przekazania informacji jednostce użyczającej.

§ 5 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Dz.U. z 2013, poz. 330 z późn. zm. ) oraz zapisami §3 ust.1 pkt 6 umowy użyczenia nr 521/SOO/3206043/07 biorący w użyczenie ma obowiązek corocznie przeprowadzać spis z natury sprzętu i oprogramowania będącego przedmiotem użyczenia i przesyłać do siedziby Użyczającego oryginały bądź poświadczone za zgodność z oryginałem arkusze spisowe.

Sporządziła
Renata Kuryło