Rok 2016 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.46.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXIII sesji w dniu 25 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.46.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXIII sesji w dniu 25 maja 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 25 maja 2016 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie:   Wydział/jednostka:
XXIII/194/16 nadania nazwy ulicy w miejscowości Daleszewo Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XXIII/195/16 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Daleszewo Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XXIII/196/16 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XXIII/197/16 rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa Biuro Obsługi Rady
XXIII/198/16 utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie” i nadania jej statutu Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
XXIII/199/16 połączenia jednostki budżetowej pod nazwą Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie z jednostką budżetową pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie Wydział Edukacji i Spraw Społecznych/
Wydział Organizacyjny/
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy/
Ośrodek Sportu i Rekreacji
XXIII/200/16 wyrażenia zgody na budowę hali sportowo-widowiskowej w Gryfinie Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
XXIII/201/16 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok Skarbnik Miasta i Gminy
XXIII/202/16 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2016-2025 Skarbnik Miasta i Gminy
XXIII/203/16 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok Skarbnik Miasta i Gminy
XXIII/204/16 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat części nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 5 Ośrodek Sportu i Rekreacji

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 25 maja 2016 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

 

UZASADNIENIE

Na XXIII sesji w dniu 25 maja 2016 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.

sporządziła:
Agnieszka Grzegorczyk