Rok 2016 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.42.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie wdrożenia dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa informacji oraz przetwarzania i ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE Nr 120.42.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 12 maja 2016 r.


w sprawie wdrożenia dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa informacji oraz przetwarzania i ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), w związku z art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, poz. 2281; Dz. U. z 2016 r. poz. 195) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Wprowadzam do stosowania „Politykę bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie”, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.
      2. Wprowadzam do stosowania „Instrukcję zarządzania systemami teleinformatycznymi, w tym służącymi do przetwarzania danych osobowych, w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie”, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2.1. Wykonanie zarządzenia powierzam Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji.
      2. Zobowiązuję Administratora Bezpieczeństwa Informacji do zapoznania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie z niniejszą dokumentacją.
      3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi Administratora Danych Osobowych.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 120.20.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wdrożenia dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Gminy w Gryfinie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 


UZASADNIENIE

W związku z rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zmianami prawnymi, w celu ujednolicenia i uporządkowania całości zagadnień dotyczących bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, a w szczególności ochrony danych osobowych, proponuję uchylić Zarządzenie Nr 120.20.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wdrożenia dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Gminy w Gryfinie oraz wprowadzić nowe zarządzenie.
Sporządzili:

Pełnomocnik Administratora Danych Osobowych
Daniel Adamczyk

Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Ryszard Stempiński