Rok 2016 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.70.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 4 października 2016 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXVIII sesji w dniu 29 września 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.70.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 4 października 2016 r.


w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXVIII sesji w dniu 29 września 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 29 września 2016 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie:   Wydział/jednostka:
XXVIII/247/16 przyjęcia Statutu Gminy Gryfino Biuro Obsługi Rady  
XXVIII/248/16 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 34/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Borzym Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XXVIII/249/16 wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej, oznaczonej numerem 199/1, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XXVIII/250/16 wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino w drodze darowizny od Skarbu Państwa, nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 3 Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XXVIII/251/16 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 3 Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XXVIII/252/16 wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XXVIII/253/16 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębach nr 1, 2 i 3 miasta Gryfino – przy ul. Flisaczej (w obrębach nr 1 i nr 3 m. Gryfino) Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
XXVIII/254/16 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok Skarbnik Miasta i Gminy
XXVIII/255/16 rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwał nr XXVI/233/16, nr XXVI/235/16 i nr XXVI/236/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 sierpnia 2016 r. Biuro Obsługi Rady  

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 29 września 2016 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

 Na XXVIII sesji w dniu 29 września 2016 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.

sporządziła:
Agnieszka Grzegorczyk