Rok 2016 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.53.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji do weryfikacji złożonych formularzy zgłoszeń do Gali Laureatów w celu przyznania wyróżnień

ZARZĄDZENIE Nr 120.53.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 16 czerwca 2016 r.


w sprawie powołania Komisji do weryfikacji złożonych formularzy zgłoszeń  do Gali Laureatów w celu przyznania wyróżnień 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz § 3 ust. 2 załącznika do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Nr 0050.119.2012 dnia 9 listopada 2012 roku zarządzam, co następuje:

§ 1. Do weryfikacji formularzy zgłoszeń do Gali Laureatów w celu przyznania wyróżnień powołuję Komisję Konkursową w składzie:

  1. Grzegorz Jastrowicz – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych – Przewodniczący Komisji
  2. Barbara Lefik-Żarczyńska - Kierownik Referatu Spraw Społecznych - Członek Komisji
  3. Małgorzata Wasiluk – Inspektor w Referacie Spraw Społecznych – Członek Komisji

§ 2. Do zadań Komisji Konkursowej należy:

  1. weryfikacja formularzy pod względem formalnym;
  2. ocena formularzy z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści Zarządzenia  Nr 0050.119.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 9 listopada 2012 roku
  3. sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

Uzasadnienie

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.119.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia  9 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania wyróżnień podczas corocznej Gryfińskiej Gali Laureatów należy powołać Komisję konkursową, która dokona analizy złożonych formularzy zgłoszeń do Gali.

Sporządziła:
Małgorzata Wasiluk