Rok 2016 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.10.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XVIII sesji w dniu 28 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.10.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 2 lutego 2016 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XVIII sesji w dniu 28 stycznia 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045, poz. 1890) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 28 stycznia 2016 roku odpowiadają:
 

Nr uchwały: W sprawie:   Wydział/jednostka:
XVIII/151/16 przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady od początku VII kadencji do 31 grudnia 2015 r. Biuro Obsługi Rady
XVIII/152/16 nadania nazw ulicom w miejscowości Radziszewo Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XVIII/153/16 nieodpłatnego nabycia przez Gminę Gryfino od Skarbu Państwa – Nadleśnictwa Gryfino, lokali mieszkalnych łącznie z gruntem i przynależnościami niezbędnymi do korzystania z lokali Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XVIII/154/16 wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze wykupu od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Parsówek Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XVIII/155/16 udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XVIII/156/16 nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 3 w Gryfinie Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
XVIII/157/16 zasad przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
XVIII/158/16 określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
XVIII/159/16 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok Skarbnik Miasta i Gminy
XVIII/160/16 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2016-2025 Skarbnik Miasta i Gminy
XVIII/161/16 przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2015 Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino Wydział Organizacyjny
XVIII/162/16 rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Biuro Obsługi Rady
XVIII/163/16 zmiany Uchwały Nr XV/120/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Gryfino Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
XVIII/164/16 przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie
XVIII/165/16 skierowania apelu do Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie oraz Posłów i Senatorów Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Biuro Obsługi Rady


§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 28 stycznia 2016 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Na XVIII sesji w dniu 28 stycznia 2016 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.