Rok 2016 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.11.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie Procedury przechowywania i archiwizacji wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino” w ramach POIiŚ.

ZARZĄDZENIE Nr 120.11.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 18 lutego 2016 r.


w sprawie Procedury przechowywania i archiwizacji wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu  „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino”  w ramach POIiŚ.

Na podstawie art. 90 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, art. 19 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006, Wytycznych w zakresie przechowywania i udostępniania dokumentów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 z dnia 25 sierpnia 2015 r. oraz § 10 punkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 120.8.2015 r. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. zmienionego zarządzeniami nr 120.34.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r., nr 120.62.2015 z dnia 25 września 2015 r., nr 120.77.2015 z dnia 30 listopada 2015 r. oraz nr 120.7.2016 r. z dnia 1 lutego 2016 r.

§ 1. Wprowadzam do stosowania:

Procedurę przechowywania i archiwizacji wszelkich dokumentów związanych  z realizacją projektu „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino” w ramach POIiŚ."

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

W związku z realizacją projektu „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej  w aglomeracji Gryfino” Projekt nr POIS.01.01.00-00-227/10 dokumentacja powinna być przechowywana i archiwizowana zgodnie z procedurą, która jest zgodna z art. 90 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, art. 19 Rozporządzenia Komisji (WE)  nr 1828/2006, Wytycznych w zakresie przechowywania i udostępniania dokumentów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 z dnia  25 sierpnia 2015 r.