Rok 2016 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.14.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie Programu Zapewnienia i Poprawy Jakości Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE Nr 120.14.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 18 lutego 2016 r.


w sprawie Programu Zapewnienia i Poprawy Jakości Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. 1515; poz. 1045; poz. 1890) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (zarządzenie Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie ze zm.1) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Program Zapewnienia i Poprawy Jakości Audytu Wewnętrznego, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Program Zapewnienia i Poprawy Jakości Audytu Wewnętrznego ma zastosowanie do działalności audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się audytorowi wewnętrznemu zatrudnionemu w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie lub usługodawcy niezatrudnionemu w jednostce, z którym została zawarta umowa na prowadzenie audytu wewnętrznego, kierownictwu i pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, kierownikom i pracownikom jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino, o których mowa w § 2.

§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 120. 7. 2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie Programu Zapewnienia i Poprawy Jakości Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia  1 stycznia 2016 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

1 Zmiany tekstu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zostały dokonane: zarządzeniem Nr 120.34.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 1 czerwca 2015 r.; zarządzeniem Nr 120.62.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 września 2015 r.; zarządzeniem Nr 120.77.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 listopada 2015 r.; zarządzeniem Nr 120.7.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 1 lutego 2016 r.

 

 

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 120. 14 .2016
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 18 lutego 2016 r.

Minister Finansów, biorąc pod uwagę powszechne stosowanie standardów audytu wewnętrznego opracowanych przez The Institute of Internal Auditors (IIA), określił Międzynarodowe Standardy Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego, jako standardy audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych. Powyższe znajduje podstawę w art. 273 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 1890 ze zm.). Treść ww. standardów została określona Komunikatem Nr 2 Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. (poz. 15). Zgodnie ze standardem Nr 1300 Międzynarodowych Standardów Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego: "Zarządzający audytem wewnętrznym musi opracować i realizować program zapewnienia i poprawy jakości, obejmujący wszystkie aspekty działalności audytu wewnętrznego".
W związku z przeglądem regulacji audytu wewnętrznego dokonano aktualizacji przedmiotowego zarządzenia, w szczególności w zakresie elementów oceny wewnętrznej oraz narzędzi pomiaru efektywności audytu wewnętrznego.
W przeglądzie uwzględniono modyfikacje wynikające ze zmiany rozporządzenia metodologicznego dotyczącego wykonywania audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych t.j. rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie pracy audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1480).

Anna Myśko
Audytor Wewnętrzny

 

Sporządziła: Anna Myśko
Gryfino, dnia 17 lutego 2016 r.