Rok 2016 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.99.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 0050.99.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 10 sierpnia 2016 r.

w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774, poz.1777; z 2016 r. poz. 65) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Nie wykonać prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Gardno, oznaczonej nr działki 72/30 o powierzchni 7,5806 ha (KW SZ1Y/00069919/2), w odniesieniu do której sporządzona została warunkowa umowa sprzedaży Rep. A nr 4886/2016 z dnia 9 sierpnia 2016 r., w Kancelarii Notarialnej Marzanny Korolewicz i Romualdy Radziejewskiej w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Sikorskiego 35/3.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego.

Zbywana działka została nabyta przez sprzedających dnia 12 lipca 2016 r., od Skarbu Państwa.

Aktem notarialnym Rep. A nr 4886/2016 dnia 9 sierpnia 2016 r. zawarta została warunkowa umowa sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 72/30 o powierzchni 7,5806 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Gardno, za cenę brutto 5.904,000,00 zł, pod warunkiem, że Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino nie skorzysta z ustawowego prawa pierwokupu.

Biorąc pod uwagę podaż nieruchomości gminnych przeznaczonych pod zabudowę, uznaje się, że skorzystanie z prawa pierwokupu jest nieuzasadnione.

Sporządziła:
H.Pasztaleniec