Rok 2016 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.70.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 248/2, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz obecnego użytkownika wieczystego.

ZARZĄDZENIE NR 0050.70.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 16 maja 2016 r.


w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 248/2, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz obecnego użytkownika wieczystego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 67 ust. 3  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1774, 1777, z 2016 r., poz. 65), oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r., zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam cenę nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 248/2  o pow. 0,0145 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino, przeznaczonej do sprzedaży w drodze beprzetargowej, na rzecz obecnego użytkownika wieczystego, na kwotę 12.020,00 zł ( dwanaście tysięcy dwadzieścia złotych).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

U z a s a d n i e n i e

Użytkownik wieczysty nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 248/2 o powierzchni 0,0145 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino, stanowiącej własność Gminy Gryfino, wystąpił z wnioskiem o sprzedaż prawa własności tej nieruchomości.
Zgodnie z art. 32 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu w drodze bezprzetargowej.
Cenę nieruchomości w myśl art. 67 ust. 3 cyt. ustawy, ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość. Wartość prawa własności jak również wartość prawa użytkowania wieczystego określana jest w operacie szacunkowym przez rzeczoznawcę majątkowego. Na poczet ceny zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określoną według stanu na dzień sprzedaży.
W sporządzonym operacie szacunkowym, rzeczoznawca majątkowy określił:
- wartość prawa własności na kwotę 28.540,00 zł
- wartość prawa użytkowania wieczystego na kwotę 16.520,00 zł.
Różnica w wartościach wynosi 12.020,00 zł i stanowi cenę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Sporządziła:
Żaneta Snoch