Rok 2016 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.132.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie działań mających na celu utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gryfinie

ZARZĄDZENIE  Nr 0050.132.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 10 listopada 2016 r.
 

w sprawie działań mających na celu utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gryfinie

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz § 9, ust.1 oraz ust. 2 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej  w Gryfinie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXVI/238/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 sierpnia  2016 r., zarządza się co następuje:

§ 1. Dla przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gryfinie powołuje się Gminną Komisję Wyborczą w składzie:

  1. Grzegorz Jastrowicz przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie - Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej
  2. Barbara Lefik – Żarczyńska przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie - członek
  3. Małgorzata Wasiluk przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie – Sekretarz Gminnej Komisji Wyborczej
  4. Anna Bojanowska koordynator w Gimnazjum w Chwarstnicy - członek
  5. Monika Malinowska koordynator Zespołu Szkół  w Gardnie - członek
  6. Beata Gągolińska koordynator w Gimnazjum Nr 1 im. Olimpijczyków Polskich w Gryfinie - członek
  7. Robert Jonasik koordynator I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Omieczyńskiego w Gryfinie - członek
  8. Joanna Lewicka-Siwek koordynator Gimnazjum nr 2 w Gryfinie - członek
  9. Julian Dalidowicz koordynator Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Gryfinie - członek

§ 2. Zarządza się  przeprowadzenie wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gryfinie w terminie 6 grudnia oraz 7 grudnia 2016 roku.

§ 3. W celu przeprowadzenia wyborów ustala się następujące siedziby okręgów wyborczych wraz z przypadającymi ilościami mandatów:

Okręgi Wyborcze Siedziby wyborcze Ilość mandatów
Okręg Nr 1 Gimnazjum Nr 1 im. Olimpijczyków Polskich w Gryfinie w Gryfinie
w Zespole Szkół w Gryfinie ul. Iwaszkiewicza 70,  74-101 Gryfino
5
Okręg Nr 2 Gimnazjum Nr 2 w Gryfinie w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie,
 ul. Niepodległości 16, 74-100 Gryfino
3
Okręg Nr 3 Gimnazjum w Chwarstnicy w Zespole Szkół w Chwarstnicy,
Chwarstnica, ul. Gryfińska 19, 74-100 Gryfino
2
Okręg Nr 4 Gimnazjum w Gardnie  w Zespole Szkół w Gardnie,
Gardno,  ul. Niepodległości 1, 74-100 Gryfino  
2
Okręg Nr 5 I Liceum Ogólnokształcące im. A. Omieczyńskiego
w Gryfinie w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie,
ul. Niepodległości 16, 74-100 Gryfino
3
Okręg Nr 6 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie
im. Bohaterów Powstania Warszawskiego, ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino
6

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza  Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE:

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXVI/238/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 sierpnia 2016 r. celem przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gryfinie konieczne jest  powołanie Gminnej Komisji Wyborczej, ustalenie okręgów wyborczych wraz z ilością mandatów oraz ustalenie terminu wyborów.

Sporządziła:
Małgorzata Wasiluk