Rok 2016 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.161.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej 16/5, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców

ZARZĄDZENIE NR 0050.161.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 27 grudnia 2016 r.

w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej 16/5, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579), art. 67 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, poz.1777; Dz. U. z 2016 r. poz. 65, poz. 1250, poz. 1271, poz. 1579) oraz § 10 pkt.16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.85.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 5 grudnia 2016 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej 16/5, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz obecnych najemców, w wysokości 90.189,82 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych 82/100).

§ 2. Cena lokalu zostanie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę na poczet funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej budynku, do daty jego sprzedaży.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie
Lokal mieszkalny nr 5 w budynku przy ul. Grunwaldzkiej nr 16 w Gryfinie, przeznaczony został do sprzedaży na rzecz najemców, Uchwałą Nr XIII/75/91 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 2 marca 1991 r.
Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym z dnia 18 listopada 2016r., określił wartość rynkową nieruchomości lokalowej, na kwotę 89.100,00 zł (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto złotych) netto, w tym:

  • wartość lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w urządzeniach i częściach wspólnych budynku - 85.300,00 zł (osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta złotych),

  • wartość udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej – 3.800,00 zł (trzy tysiące osiemset złotych).

Wyżej wymieniona wartość została zwiększona o kwotę 1.089,82 zł (jeden tysiąc osiemdziesiąt dziewięć złotych 82/100), na którą składa się 23% podatek VAT od wartości udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w wysokości 874,00 zł (osiemset siedemdziesiąt cztery złote) oraz fundusz remontowy na dzień 31 grudnia 2016 r. w kwocie 215,82 zł (dwieście piętnaście złotych 82/100).

Wartość nieruchomości lokalowej zostanie ponownie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę na poczet funduszu remontowego, do daty jej sprzedaży.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec