Rok 2016 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym Steklno

ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 marca 2016 r.


w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym Steklno

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045, poz. 1890) oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, poz.1777; z 2016 r. poz. 65) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę wywoławczą netto do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek, położonych w obrębie ewidencyjnym Steklno,  w następującej wysokości:

  • działki nr 23/7 o pow. 1980 m2 w wysokości - 124.000,-zł (sto dwadzieścia cztery tys.zł.),
  • działki nr 23/6 o pow. 2199 m2 w wysokości - 117.000,-zł (sto siedemnaście tys. zł),
  • działki nr 23/5 o pow. 2155 m2 w wysokości -115.000,-zł (sto piętnaście tys. zł),
  • działki nr 23/4 o pow. 2175 m2 w wysokości -103.000,-zł (sto trzy tys. zł).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

U z a s a d n i e n i e

Nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w obrębie ewidencyjnym Steklno przeznaczone zostały do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

  • działka nr 23/7 o powierzchni 1980 m2, uchwałą Nr XXXVII/475/05 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 30.06.2005 r.,
  • działki nr 23/6 o pow. 2199 m2, 23/5 o pow. 2155 m2 i 23/4 o pow. 2175 m2, uchwałą  Nr XLIII/455/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27.08.2009 r.

Zgodnie z art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości, a przy sprzedaży nieruchomości  w drodze przetargu – cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustala się  w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości.
Cena wywoławcza do sprzedaży nieruchomości ustalona została na podstawie wartości określonych w operatach szacunkowych, sporządzonych przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, z uwzględnieniem kosztów poniesionych przez Gminę na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zbycia nieruchomości.

Sporządziła:
Jolanta Woldańska