Rok 2016 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.145.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi

ZARZĄDZENIE Nr 0050.145.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 2 grudnia 2016 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi

Na podstawie art. 15 ust. 2a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 2016 r. poz. 1817) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu zaopiniowania ofert na zadania ogłoszone w konkursie z dnia 10 listopada 2016 roku powołuję Komisję Konkursową w składzie:

  1. Grzegorz Jastrowicz – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych – Przewodniczący Komisji
  2. Barbara Lefik-Żarczyńska – Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi, Kierownik Referatu  Spraw Społecznych – Członek Komisji
  3. Daniel Cieślak - Inspektor w Referacie Spraw Społecznych - Członek Komisji
  4. Krzysztof Rudnicki – Uczniowski Klub Sportowy „Biały Pion” – Członek Komisji
  5. Krystyna Knop – Gryfiński Uniwersytet Trzeciego Wieku – Członek Komisji

§ 2. Do zadań Komisji Konkursowej należy:

  1. weryfikacja ofert pod względem formalnym;
  2. ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu;
  3. proponowanie rozdzielenia środków finansowych pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert;
  4. rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino odpowiedzialnemu za zlecenie zadań;
  5. sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

§ 4. Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem rozstrzygnięcia konkursu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 15 ust. 2a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817) organ administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert ma obowiązek powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert. W związku  z ogłoszonym konkursem na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia  z zakresu kultury fizycznej koniecznym jest powołanie Komisji Konkursowej. Zgodnie z ww. ustawą w skład Komisji wchodzą przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe.

Sporządził:
Daniel Cieślak